UWAGI PRAWNE

 

Wydawca: LPG SYSTEMS, spółka akcyjna z kapitałem w wysokości 2.124.950 euro, wpisana do Rejestru Handlowego i Spółek w Romans pod numerem B 335 183 836, z siedzibą pod adresem 30, rue Dr Abel – Technoparc de la Plaine – 26000 WALENCJA (FRANCJA).
Nr telefonu: +33 (0) 4 75 78 69 00
Faks: +33 (0) 4 75 42 80 85
Adres e-mail: web@lpgsystems.com (Do potwierdzenia przez Dział Web)
Wewnątrzwspólnotowy numer VAT: FR 50 33 51 83 836
Numer rejestracyjny zgodnie z artykułem L541-10 kodeksu ochrony środowiska: FR002165_05SRUY

Dyrektor publikacji i kierownik redakcji: Pan Gérard FERLIN

Serwer: IP Garde – Tour de l’Horloge – 4, place Louis Armand 75 603 PARYŻ Cedex 12 – FRANCJA
Tel.: +33 (0) 1 77 49 24 50

Projekt graficzny / realizacja multimediów: LPG SYSTEMS

 

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA

Przed rozpoczęciem korzystania ze strony internetowej www.endermologie.com prosimy uważnie zapoznać się  z warunkami przedstawionymi poniżej. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tych warunków. Dlatego też, uzyskując dostęp do strony, każdy internauta przeglądający witrynę oświadcza, że przeczytał i bez zastrzeżeń akceptuje niniejsze warunki korzystania, oraz zobowiązuje się do ich stosowania oraz przestrzegania we wszystkich okolicznościach określonych poniżej zasad.

ARTYKUŁ 1 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1.1. Tytuł, projekt, forma, zawartość (znaki towarowe, teksty, układ kolorów, ilustracje, fotografie i obrazy) strony internetowej www.endermologie.com, jej ogólna architektura oraz jej przedstawienie, jak również wszelkie oprogramowanie, kompilacja oprogramowania, kod źródłowy oraz bardziej ogólnie, wszelkie informacje lub dokumenty znajdujące się na stronie, jak również wszystkie elementy stworzone dla tej strony internetowej są własnością Spółki LPG SYSTEMS S.A. (zwanej w dalszej części LPG) lub jej spółek zależnych, albo są przedmiotem prawa użytkowania, reprodukcji i reprezentacji udzielonych na rzecz tych spółek.

1.2. Strona jest dziełem chronionym we Francji przez Kodeks Własności Intelektualnej, jak i za granicą przez obowiązujące międzynarodowe konwencje dotyczące prawa autorskiego. Naruszenie prawa autorskiego do dzieła stanowi przestępstwo podrabiania karane art. L.331-1 i nast. Kodeksu Własności Intelektualnej, bez uszczerbku dla sankcji przewidzianych w przypadku naruszenia francuskiej ustawy nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. z późn. zm. w sprawie informatyki, plików i wolności. Cała zawartość tej strony internetowej – w tym tekst, obrazy, prezentacje graficzne i/lub pliki audiowizualne – jest – o ile nie określono inaczej – chroniona prawem i nie może być sprzedawana, modyfikowana, rozpowszechniana, ponownie używana, przenoszona, eksploatowana, reprezentowana, kopiowana ani wykorzystywana w całości lub w części, w jakikolwiek sposób, czy to do użytku publicznego lub komercyjnego, niezależnie od nośnika, bez uprzedniej pisemnej zgody LPG.
W przypadku uprzedniego i wyraźnego zezwolenia udzielonego przez LPG, przy powielaniu informacji zawartych na tej stronie należy podać źródło i odpowiedni zapis o własności.

1.3. LPG nie zezwala internautom na kopiowanie elektronicznie i drukowanie na papierze dokumentów i/lub materiałów zawartych na tej stronie, bez względu na ich przeznaczenie. Żadna licencja, ani żadne prawo inne niż prawo do przeglądania witryny, nie są nikomu udzielane w odniesieniu do praw własności intelektualnej.

1.4. O ile nie zaznaczono inaczej, nazwy firm, logo, produkty, znaki towarowe i wszelkie charakterystyczne znaki wymienione na stronie są własnością Spółki LPG SYSTEMS lub jej spółek zależnych, w szczególności (przy czym lista ta nie jest wyczerpująca) znaki LPG SYSTEMS, LPG, ENDERMOLOGIE, ENDERMO, CELLU M6, MOBILIFT M6, HUBER, ERGOLIFT, LIPO M6, LIFT M6, KEYMODULE, ROLL’IN, ROLL’OUT, ROLL’UP, LIPOMASSAGE, LIPOMODELAGE, ENDERMOLIFT i WELLBOX są znakami towarowymi zarejestrowanymi i/lub zastrzeżonymi we Francji i/lub za granicą.
Ponadto, nazwy firm, nazwy handlowe, znaki, nazwy domen, logo, slogany, produkty, znaki towarowe i ogólniej wszelkie charakterystyczne znaki wymienione na tej stronie nie mogą być wykorzystywane bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody LPG.
Ponadto, urządzenia CELLU M6, MOBILIFT, LIFT M6, LIPO M6, WELLBOX i HUBER są chronione patentami na wynalazek i/lub znakami towarowymi i wzorami.

ARTYKUŁ 2 INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA STRONIE

2.1. Ta strona internetowa nie ma na celu udzielania porad o konotacji medycznej i/lub paramedycznej. Wszystkie informacje zamieszczone na stronie www.endermologie.com mają charakter wyłącznie informacyjny. LPG nie gwarantuje, że informacje dostępne za pośrednictwem jej strony internetowej są kompletne i aktualne. Te informacje, których nie uznaje się za wyczerpujące, nie stanowią doradztwa w jakiejkolwiek formie i nie mogą zastępować porad specjalisty.
Niniejsze informacje mogą ulec zmianie w dowolnym czasie i bez powiadomienia.

2.2. Informacje przedstawione na tej stronie odnośnie odchudzania, zdrowia lub higieny są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych oraz ogólnikowo. Informacje te nie powinny być uważane za wyczerpujące.
Informacje zamieszczone na tej stronie nie mogą być uważane za substytut porady lekarskiej, diagnozy, a bardziej ogólnie, jakichkolwiek konsultacji i zaleceń ze strony lekarza.

ARTYKUŁ 3 HIPERŁĄCZA LINKI HIPERTEKSTOWE

3.1. Zatwierdzanie linków do witryny: nikt nie może utworzyć hiperłącza odsyłającego do tej strony bez uzyskania uprzedniej zgody LPG na piśmie. W każdym razie, aktywacja linku powinna doprowadzić do otwarcia nowego okna w przeglądarce użytkownika, niezależnego od początkowego okna.

3.2. Aktywacja linków oferowanych przez stronę: LPG wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, do których zamieszcza linki, zapewniając dostęp do stron internetowych innych niż jej własne strony. Linki te są dostępne dla użytkowników tej strony jako usługa. Decyzja o aktywacji łącza należy wyłącznie do użytkowników serwisu.
W żadnym wypadku LPG nie ponosi odpowiedzialności za:
– publikacje i treść materiałów na takich stronach internetowych;
– wykorzystywanie znaków towarowych, logo i innych wyróżniających znaków i obrazów pojawiających się na stronach internetowych, powielanych po aktywacji hiperłącza;
– poprawność i kompletność informacji dostarczanych przez te inne witryny.
Użytkownicy i goście muszą powstrzymać się – w odniesieniu do danych osobowych, które mogą pozyskać – od wszelkiego ich gromadzenia w sposób nieuczciwy, od wszelkich nadużyć i ogólnie wszelkich działań, które mogą naruszać prywatność lub powagę osób.

ARTYKUŁ 4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

4.1. Firma LPG nie gwarantuje dostępności i czasu dostępu do tej strony i nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za dostępność, usunięcie, błąd publikacji online, błąd w przechowywaniu informacji. Czynności w zakresie konserwacji, testowania, aktualizacji są wykonywane przez LPG w wybranym czasie, niezależnie od procedur i środków wykorzystywanych do tego celu.
LPG podejmuje wszelkie starania w celu utrzymania dostępu do serwisu www.endermologie.com. Jednakże, może zdarzyć się, że konieczne będzie przerwanie dostępu do strony, czasowo lub na stałe, w szczególności ze względów prawnych, technicznych lub z powodu konserwacji.

4.2. Ani LPG, ani żadna z jej spółek zależnych, jej kierownictwo, pracownicy lub inni przedstawiciele nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, utratę danych, bezpośrednie lub pośrednie szkody materialne i niematerialne, takie jak utrata rynku, utrata klientów, utrata danych, przychodów lub utracone korzyści poniesione przez użytkownika w związku z korzystaniem z witryny www.endermologie.com i ogólnie za jakiekolwiek zakłócenia handlowe, które mogłyby wynikać z niemożności dostępu do tej witryny, bez względu na czas trwania, wykorzystywanie nieprawdziwych informacji i/lub treści..

ARTYKUŁ 5 DANE OSOBOWE

5.1. Zgodnie z ustawą nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. w sprawie informatyki, plików i wolności, zwanej ustawą „Informatyka i Wolności”, strona internetowa www.endermologie.com została zgłoszona do Krajowej Komisji Informatyki i Wolności pod numerem —-. LPG informuje użytkownika, że ​​zebrane informacje (dane osobowe) na tej stronie są rejestrowane przez LPG w szczególności na potrzeby zarządzania zamówieniami, ich przetwarzania oraz na potrzeby utrzymywania stosunków handlowych. Dane osobowe użytkownika gromadzone w kontekście sprzedaży online wyrobów LPG na stronie www.endermologie.com mogą być ponownie wykorzystywane w celach komercyjnych przez spółki Grupy LPG, chyba że użytkownik nie wyraża na to zgody, o czym poinformuje wysyłając e-mail lub pismo na adres podany w artykule 5.3. W zależności od wyboru użytkownika, informacje te mogą być również wykorzystywane przez firmy partnerskie do celów handlowych.

5.2. Aby ułatwić użytkownikowi przeglądanie strony i móc monitorować jego aktywność, LPG może automatycznie zbierać informacje za pomocą plików cookies w celu polepszenia indywidualnej obsługi na rzecz użytkownika.
Użytkownik może odmówić instalacji plików cookies na swoim dysku twardym poprzez ustawienie swojej przeglądarki (informacje w pomocy online).
Z przyczyn technicznych, użytkownik jest informowany, że niektóre usługi i/lub dostęp do niektórych stron internetowych mogą nie być dla niego dostępne, jeśli odrzuci on pliki cookies.

5.3. Zgodnie z ustawą „Informatyka i Wolności”, użytkownik ma prawo do dostępu, modyfikowania, poprawiania i usuwania danych osobowych.
W tych warunkach, użytkownik ma prawo, po wysłaniu prośby drogą elektroniczną z poziomu rubryki „Kontakt” znajdującej się na stronie internetowej lub pocztą, dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii.
W przypadku zapytania wysłanego pocztą, użytkownik musi wysłać je do działu LPG, na następujący adres: LPG SYSTEMS – 30, rue Dr Abel – Technoparc de la Plaine – 26000 VALENCE (FRANCJA)
Jeśli przetwarzane informacje są błędne lub niepełne, użytkownik może zażądać ich skorygowania, uzupełnienia lub usunięcia, kontaktując się z działem, którego adres podano powyżej.

ARTYKUŁ 6 STOSOWANE PRAWO ROZSTRZYGANIE SPORÓW

6.1. Ta strona www i warunki korzystania z niej podlegają wyłącznie prawu francuskiemu, które jako jedyne ma zastosowanie. Warunki te są napisane w języku francuskim. W przypadku, gdy są one tłumaczone na jeden lub kilka językach, tylko tekst francuski będzie rozstrzygający w przypadku sporu.

6.2. Reklamacje lub spory będą zawsze przyjmowane z zachowaniem uprzejmości. W przypadku sporu, użytkownik może skontaktować się z firma LPG SYSTEMS w celu znalezienia polubownego rozwiązania, listownie na adres pocztowy LPG SYSTEMS – 30, rue Dr Abel – Technoparc de la Plaine – 26000 VALENCE (FRANCJA) lub mailowo na adres webadmin@lpgsystems.com.

Wszelkie spory dotyczące niniejszej strony internetowej oraz warunków korzystania z niej będą rozpatrywane wyłącznie przez właściwe sądy, w których okręgu znajduje się siedziba LPG.

 

COOKIES – FURTHER INFORMATION

 

Odwiedzając naszą stronę www.endermologie.com, informacje o nawigacji mogą być przechowywane w plikach zwanych „cookies” instalowanych w urządzeniu (komputer, smartfon, tablet itp.).

Na tej stronie można dowiedzieć się więcej na temat pochodzenia i wykorzystywania tych plików przez LPG SYSTEMS.

Pliki te są wydawane przez LPG SYSTEMS lub firmy partnerskie, aby ułatwić użytkownikowi poruszanie się po naszej stronie internetowej i otrzymywanie spersonalizowanych usług.

Co to jest plik cookie?

Cookie jest to mały plik zawierający różne informacje tekstowe. Jest on umieszczany w urządzeniu (komputer, smartfon, tablet…) przez odwiedzaną stronę internetową za pośrednictwem przeglądarki.

Istnieją różne rodzaje plików cookies:

Cookies niezbędne do nawigacji 

Pliki te są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszego serwisu www.endermologie.com i umożliwiają dostęp, między innymi, do bezpiecznych miejsc (takich jak konto użytkownika, koszyk itd.). Nie ma zatem możliwości prawidłowego korzystania z naszej strony bez plików cookies.

Cookies funkcjonalne

Pliki te są wykorzystywane do przechowywania wyborów dokonanych na naszej stronie www.endermologie.com w celu usprawnienia nawigacji. Służą one do rozpoznania użytkownika, który powraca na naszą stronę, do zachowania artykułów umieszczonych w koszyku itd.

Cookies wydajnościowe lub analityczne

Tego rodzaju pliki cookies umożliwiają nam uzyskanie informacji odnośnie korzystania z naszej strony internetowej w celu poprawy jej funkcjonowania, jak również odnośnie zainteresowania i ergonomii naszych usług (ze statystykami dotyczącymi natężenia ruchu, w celu określenia np. liczby wizyt na naszej stronie, najczęściej przeglądanych stron itp.).

Cookies reklamowe 

Tego typu cookies zbierają informacje na temat odwiedzanych witryn www w celu przedstawienia użytkownikom reklam dopasowanych do ich zainteresowań.

Tego rodzaju cookies rejestrują wizyty na naszej witrynie, odwiedzane strony, ale również wykorzystywane linki i poruszanie się w internecie poza naszą stroną.

Zazwyczaj są one umieszczane przez osoby trzecie za naszą zgodą. Trudno jest je wyliczyć w sposób wyczerpujący.

Użytkownik może zatem odrzucić te pliki i zdecydować się na ich wyłączenie, w zależności od wyboru. Odrzucenie tego typu cookies nie ma wpływu na korzystanie z naszej strony internetowej i nie wyklucza wyświetlania reklamy na naszej stronie lub ogólnie w Internecie.

Cookies innych aplikacji zintegrowane z naszą stroną

Aplikacje komputerowe stron trzecich mogą być zawarte na naszej stronie, pozwalając dzielić się z innymi osobami swoją opinią odnośnie zawartości naszej strony na portalach społecznościowych (na przykład przy użyciu przycisków udostępniania w sieciach społecznościowych „Udostępnij”, „Lubię to” itd.).

Użytkownik może je odrzucić lub wyłączyć. Wyłączenie nie zakłóca normalnego funkcjonowania naszej strony. Ich wyłączenie jedynie uniemożliwia wszelkie interakcje z sieciami społecznościowymi.

Zachęcamy do kontaktu z danymi sieciami społecznościowymi lub do sprawdzenia stron, na których zamieszczona jest polityka prywatności i ochrony danych osobowych, ponieważ nie mamy żadnej kontroli nad procesami wykorzystywanymi przez sieci społecznościowe do zbierania informacji i ich wykorzystywania.

 

Jak akceptować/odrzucać korzystanie z plików cookies?

Użytkownik może wyrazić zgodę na korzystanie z cookies lub wyłączyć je w dowolnym momencie przeglądania strony.

Ustawień dotyczących plików cookies zwykle dokonuje się z poziomu używanej przeglądarki (Internet Explorer, Firefox, Safari, Google Chrome itp.). Użytkownik może zaakceptować lub odrzucić pliki cookies na podstawie analizy każdego przypadku, w zależności od nadawcy, lub odrzucić je dla wszystkich zastosowań.

Jednakże, informujemy, że ustawienie plików cookies może zmienić warunki dostępu do naszych usług, które wymagają stosowania tzw. niezbędnych cookies.

Na przykład, jeśli przeglądarka jest skonfigurowana na odrzucanie wszystkich plików cookies, użytkownik nie może robić zakupów na naszych stronach internetowych lub korzystać z niektórych funkcji.

Konfiguracja każdej przeglądarki jest inna i odbywa się zgodnie z opisem zamieszczonym w menu pomocy. W ten sposób można dowiedzieć się, jak zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

W celach informacyjnych zamieszczamy kilka pomocnych wskazówek odnośnie najczęściej używanych przeglądarek:

jeśli jest używana przeglądarka Internet Explorer firmy Microsoft

–       Należy kliknąć przycisk „Narzędzia”, ​​a następnie „Opcje internetowe”.

–       W zakładce „Ogólne”, w sekcji „Historia przeglądania” kliknąć „Ustawienia”.

–       Kliknąć przycisk „Wyświetl pliki”.

–       Wybrać plik lub pliki zawierające nazwę Endermologie lub LPG i usunąć je.

–       Zamknąć okno zawierające listę plików, a następnie kliknąć dwukrotnie przycisk OK, aby powrócić do programu Internet Explorer.

jeśli jest używana przeglądarka Firefox firmy Mozilla 

–       W zakładce Narzędzia,  należy wybrać z menu „Opcje”.

–       Wybrać „Prywatność” i kliknąć „Wyświetl cookies”

–       Odszukać pliki, które zawierają nazwę Endermologie lub LPG.

–       Wybrać je i usunąć.

jeśli jest używana przeglądarka Safari firmy Apple 

–       Należy wybrać menu „Edycja” > „Preferencje”

–       Kliknąć „Bezpieczeństwo”.

–       Kliknąć przycisk Pokaż pliki cookies.

–       Wybrać pliki cookies, które zawierają nazwę Endermologie lub LPG i kliknąć „Usuń” lub „Usuń wszystko”.

–       Po usunięciu plików cookies, kliknąć przycisk „Gotowe”.

jeśli jest używana przeglądarka Google Chrome firmy Google 

–       Należy kliknąć ikonę w menu „Narzędzia”. Wybrać „Opcje”.

–       Kliknąć zakładkę „Opcje zaawansowane” i przejść do sekcji „Prywatność”.

–       Kliknąć przycisk „Wyświetl pliki cookies”.

–       Odszukać pliki, które zawierają nazwę Endermologie lub LPG.

–       Wybrać je i usunąć.

–       Kliknąć przycisk „Zamknij”, aby powrócić do swojej przeglądarki.

Można również ustawić zarządzanie plikami cookies z platformy oferowanej przez specjalistów reklamy.

 

Więcej informacji na temat plików cookies

Więcej informacji na temat używania plików cookies można znaleźć na stronie internetowej CNIL: http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/

 

Aktualizacja z dnia 21.01.2016 r.

 

Uwagi prawnePrivacy PolicyCookies © LPG SYSTEMS 2023

Choose your Language