WETTELIJKE VERMELDINGEN

 

Uitgever: LPG SYSTEMS, naamloze vennootschap met een kapitaal van 2.124.950 euro, geregistreerd in het Handelsregister van Romans onder het nummer B 335 183 836, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd 30, rue Dr Abel – Technoparc de la Plaine – 26000 VALENCE (FRANKRIJK).
Telefoon: +33 (0)4 75 78 69 00 Fax: +33 (0)4 75 42 80 85 E-mailadres: web@lpgsystems.com
Intracommunautair BTW-nummer: FR 50 33 51 83 836
Registratienummer uit hoofde van artikel L541-10 van de milieuwet: FR002165_05SRUY

Directeur publicatie en hoofdredacteur: Mr. GEE Thierry,

Hosting: KYXAR – 40, Bd de la libération – 26100 Romans sur Isère – FRANKRIJK

Grafisch ontwerp/realisatie multimedia: LPG SYSTEMS

 

GENERAL TERMS OF USE

 

Wij verzoeken u de hieronder beschreven voorwaarden aandachtig te lezen vóór het gebruik van de Website www.endermologie.com. Het gebruik van de site impliceert de volledige aanvaarding van de genoemde voorwaarden. Dientengevolge verklaart iedere Internetgebruiker bij het betreden en surfen op de site de huidige gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen en onvoorwaardelijk te aanvaarden, en hij verbindt zich de hieronder beschreven regels in iedere omstandigheid na te leven en te respecteren.

ARTIKEL 1 – INTELLECTUEEL EIGENDOM

1.1. De titel, het ontwerp, de vorm, de inhoud (merken, teksten, ordening van de kleuren, illustraties, foto’s en afbeeldingen) van de site www.endermologie.com, haar algemene architectuur en presentatie, maar tevens alle software, compilatie van software, broncodes, en meer in het algemeen alle informatie of documenten op de site, alsmede alle voor deze site ontwikkelde onderdelen zijn het eigendom van de Onderneming LPG SYSTEMS S.A. (hieronder LPG genoemd) of haar dochterondernemingen, of zijn onderworpen aan gebruiks-, reproductie- en uitvoeringsrechten die aan laatstgenoemden zijn toegewezen.

1.2. De site is een in Frankrijk door het Wetboek van Intellectueel Eigendom beschermd œuvre, en in het buitenland wordt de site beschermd door de in zwang zijnde internationale overeenkomsten inzake het auteursrecht. De schending van het auteursrecht van het œuvre vormt een misdrijf van nadrukken, en wordt bestraft door de artikels L.331-1 en volgend van het Wetboek van Intellectueel Eigendom, onverminderd de geldende sancties voor schending van de gewijzigde Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 inzake Informatica, bestanden en vrijheden. De volledige inhoud van deze Website – met inbegrip van de tekst, de afbeeldingen, de grafische voorstellingen, en/of de audiovisuele bestanden – wordt – behoudens tegengestelde bepalingen – door de wet beschermd en kan niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LPG geheel of gedeeltelijk op enige manier worden verkocht, gewijzigd, verspreid, hergebruikt, geherpositioneerd, geëxploiteerd, vertegenwoordigd, gereproduceerd of gebruikt voor openbare of commerciële doeleinden, ongeacht de drager.
Bij voorafgaande en uitdrukkelijk door LPG gegeven toestemming dient de goedgekeurde reproductie van de op deze site vermelde gegevens de juiste bron en de eigendomsvermelding te bevatten.

1.3. LPG staat de Internetgebruikers niet toe documenten en/of onderdelen van deze site elektronisch te kopiëren en op papier af te drukken, ongeacht het beoogde gebruik. Licenties en rechten ten aanzien van het intellectueel eigendom, anders dan het bezoekrecht van de site, worden in geen geval verleend.

1.4. Behoudens tegengestelde bepalingen, zijn de handelsnamen, de logo’s, de producten, merken en alle op deze site vermelde merktekens het eigendom van de Onderneming LPG SYSTEMS of haar dochterondernemingen, en in het bijzonder, zonder een limitatieve opsomming te verstrekken, zijn de tekens LPG SYSTEMS, LPG, ENDERMOLOGIE, ENDERMO, CELLU M6, MOBILIFT M6, HUBER, ERGOLIFT, LIPO M6, LIFT M6, KEYMODULE, ROLL’IN, ROLL’OUT, ROLL’UP, LIPOMASSAGE, LIPOMODELAGE, ENDERMOLIFT en WELLBOX in Frankrijk en/of in het buitenland geregistreerde en/of gedeponeerde merken.
Handelsnamen, commerciële benamingen, merknamen, domeinnamen, de logo’s, slogans, producten, merken, en meer in het algemeen alle op deze site vermelde merktekens kunnen evenmin zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LPG worden gebruikt.
De apparatuur CELLU M6, MOBILIFT M6, LIFT M6, LIPO M6, WELLBOX en HUBER wordt overigens beschermd door uitvindersoctrooien en/of dessins en modellen

ARTIKEL 2 – OP DE SITE VERMELDE INFORMATIE

2.1. Deze Website heeft niet als oogmerk advies van medische en/of paramedische aard te verstrekken. Al de op de site www.endermologie.com verstrekte informatie wordt uitsluitend ter indicatie gegeven. LPG garandeert niet dat de via haar site toegankelijke informatie volledig en up-to-date is. Deze informatie betoogt niet volledig te zijn en kan uitsluitend worden gebruikt als aanwijzing, maar heeft geenszins de bedoeling het advies van een beroepsbeoefenaar op enige wijze te vervangen.
Deze gegevens kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

2.2. De informatie op de site over slankheid, gezondheid of lichaamsverzorging wordt algemeen en ter indicatie verstrekt. Deze gegevens dienen niet als volledig te worden beschouwd.
De informatie van de site kan niet worden beschouwd als vervanging van medisch advies en medische diagnoses, en kan niet in de plaats treden van een medisch consult of een medische verwijzing.

ARTIKEL 3 – HYPERLINKS – HYPERTEKST LINKS

3.1. Toestemming voor naar de site verwijzende links: het is niet toegestaan met een hyperlink naar deze site te verwijzen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LPG. In ieder geval dient de activering van de link te resulteren in het openen van een nieuw venster in de browser van de Internetgebruiker, dat los staat van het oorspronkelijke venster.

3.2. Activering van door de site aangeboden links: LPG verwerpt uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar zij door middel van links verwijst, en die toegang geven tot andere webpagina’s dan die van haar sites. Deze links worden als service aangeboden aan de gebruikers van deze site. Het besluit de links te activeren kan uitsluitend worden genomen door de gebruikers van de site.

LPG kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor:
– de uitgifte en de inhoud van documenten die op deze andere Websites verschijnen;
– het gebruik van merken, logo’s en andere merktekens, alsmede afbeeldingen die verschijnen op de na activering van de hyperlink weergegeven Websites;
– de integriteit en volledigheid van de door deze andere Websites verstrekte informatie.

De gebruikers en bezoekers dienen zich omtrent de persoonsgegevens waarvan zij kennisnemen te onthouden van oneerlijke inzameling en onrechtmatig gebruik, en in het algemeen van iedere handeling die inbreuk pleegt op de persoonlijke levenssfeer of het aanzien van personen.

ARTIKEL 4 – AANSPRAKELIJKHEID

4.1. LPG kan geen garanties verlenen over de toegankelijkheid en toegangsduur tot deze site, en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de wenselijkheid, de verwijdering, de onvolkomenheid van online geplaatste gegevens en gebrekkige informatie-opslag. De voorwaarden van onderhoud, testen, updates van gegevens worden te allen tijde en in alle vrijheid door LPG bepaald en uitgevoerd, ongeacht de hiertoe gebruikte procedures en middelen.
LPG stelt alles in het werk opdat de site www.endermologie.com toegankelijk blijft. Zij kan er echter toe worden gebracht de toegang tot de site tijdelijk of definitief te onderbreken, met name uit juridisch of technisch oogpunt, of ten behoeve van onderhoud.

4.2. LPG en haar dochterondernemingen, leidinggevend personeel, werknemers of andere vertegenwoordigers kunnen niet aanprakelijk worden gesteld voor schade, het verlies van gegevens, directe of indirecte materiële en immateriële schade, zoals het verlies van marktaandeel, cliënten of gegevens, omzet- of winstderving van een Internetgebruiker in verband met het gebruik van de site www.endermologie.com, en meer in het algemeen voor enig commercieel probleem dat kan voortvloeien uit de ontoegankelijkheid van de site, ongeacht de duur hiervan, het gebruik van onjuiste gegevens en/of de inhoud.

ARTIKEL 5 – PERSOONLIJKE GEGEVENS

5.1. Overeenkomstig de gewijzigde wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 omtrent Informatica, bestanden en vrijheden, de zogenaamde wet « Informatica en Vrijheden », is de site www.endermologie.com geregistreerd bij de Nationale Commissie Informatica en Vrijheden onder het nummer 1376723. LPG informeert de Internetgebruiker dat de op deze Website verzamelde gegevens (persoonlijke gegevens) door LPG worden geregistreerd voor met name het beheer en de verwerking van bestellingen en voor het onderhouden van commerciële betrekkingen. De persoonlijke gegevens van de Internetgebruiker die zijn verzameld in het kader van de online verkoop van LPG producten op de site www.endermologie.com kunnen voor commerciële doeleinden worden hergebruikt door de bedrijven van de Groep LPG, behoudens een tegengestelde wilsuiting hieromtrent van de Internetgebruiker via elektronische post of briefpost aan het bij artikel 5.3 vermelde adres. Naar gelang de keuze van de Internetgebruiker kan deze informatie eveneens voor commerciële doeleinden worden gebruikt door partnerbedrijven.

5.2. Teneinde de navigatie van de Internetgebruiker op deze site te vereenvoudigen en te volgen kan LPG eveneens automatisch gegevens verzamelen met behulp van cookies, met als doel de persoonlijke service aan de Internetgebruiker te verbeteren.
De Internetgebruiker kan de installatie van cookies op zijn harde schijf weigeren door de parameters van zijn browser te wijzigen (zie informatie op online hulp).
Om technische redenen wordt de Internetgebruiker er echter op gewezen dat bepaalde diensten en/of bepaalde webpagina’s uitsluitend toegankelijk zijn als hij de plaatsing van cookies toestaat.

5.3. Overeenkomstig de wet « Informatica en Vrijheden », beschikt de Internetgebruiker over het recht van toegang, wijziging, herziening en verwijdering van gegevens die op hem van betrekking zijn.
De Internetgebruiker heeft dientengevolge door een e-mail verzoek vanaf de « Contactrubriek » van de site, of na verzending van een verzoek via briefpost het recht op toegang tot zijn persoonlijke gegevens en op een kopie van deze gegevens.
Bij verzoek via briefpost dient de Internetgebruiker zijn verzoek te adresseren aan LPG op het volgende adres: LPG SYSTEMS – 30, rue Dr Abel – Technoparc de la Plaine – 26000 VALENCE (FRANKRIJK)
Als de verwerkte informatie onjuist of onvolledig is, kan de Internetgebruiker verzoeken de gegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen, door contact op te nemen met de afdeling op bovenstaand adres.

ARTIKEL 6 – TOEPASSELIJK RECHT – BESLECHTING VAN GESCHILLEN

6.1. De huidige Website en haar gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderhevig aan Frans recht, het enige toepasselijke recht. De huidige gebruiksvoorwaarden zijn opgesteld in de Franse taal. Indien zij worden vertaald in éen of meerdere talen, heeft alleen de Franse tekst rechtskracht bij geschillen.

6.2. Bezwaren of klachten worden altijd welwillend in overweging genomen. De Internetgebruiker kan zich bij bezwaren wenden tot de onderneming LPG SYSTEMS met het oog op een minnelijk vergelijk, door middel van het versturen van een brief aan het postadres LPG SYSTEMS – 30, rue Dr Abel – Technoparc de la Plaine – 26000 VALENCE (FRANKRIJK) of per e-mail aan webadmin@lpgsystems.com

Geschillen over deze Website en de gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in het rechtsgebied waar het hoofdkantoor van LPG is gevestigd.

Update on 2016-04-22

 

COOKIES

 

Bij het bezoeken van onze site www.endermologie.com kan er informatie worden verzameld over uw surfgedrag door bestanden met de naam « Cookies » die op uw werkstation (computer, Smartphone, tablet, etc.) zijn geïnstalleerd.

Op deze pagina vindt u meer informatie over de afkomst en de toepassing van deze cookies door LPG SYSTEMS.

Deze cookies worden afgegeven door hetzij LPG SYSTEMS, hetzij door partnerbedrijven, met het oog op het vereenvoudigen van uw surfervaring op onze Internetsite, en om u persoonlijke diensten te kunnen aanbieden.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein bestand dat tekstinfornatie bevat. Het wordt door de website die u bezoekt via uw browser geïnstalleerd op uw werkstation (computer, Smartphone, tablet, etc.).

Er bestaan verschillende soorten cookies:

Cookies die noodzakelijk zijn voor het surfen

Deze Cookies zijn onontbeerlijk voor de goede werking van onze site www.endermologie.com en geven u onder andere toegang tot beveiligde zones (zoals uw account, uw winkelwagentje etc.). Het is dus niet mogelijk onze site normaal te gebruiken zonder deze cookies.

De functionele cookies

Deze cookies maken het mogelijk de keuzes op te slaan die u heeft gemaakt op onze site www.endermologie.com teneinde uw surfervaring te verbeteren. Zij worden gebruikt om u te herkennen zodra u onze site weer bezoekt, en zij onthouden de artikels die u in uw winkelwagen heeft gedaan, etc.

De prestatiegerichte of analytische cookies

Deze cookies maken het ons mogelijk inzicht te krijgen in het gebruik van onze site, teneinde het functioneren van de site alsmede het belang en de ergonomie van onze diensten te verbeteren (met statistieken over de bezoekfrequenties, het berekenen van het aantal bezoeken aan onze site, de best bezochte pagina’s etc.).

De reclame-cookies

Deze cookies verzamelen informatie over uw surfgedrag met als doel u reclame aan te bieden die past bij uw aandachtsvelden en interesse.

Deze cookies registreren uw bezoek aan onze site, de door u bezochte pagina’s maar eveneens de door u gevolgde links, alsmede uw surfgedrag buiten onze site.

Zij worden over het algemeen door derden met onze toestemming geplaatst. Het is onmogelijk ze allemaal op te noemen.

U kunt deze cookies dus weigeren en ze naar keuze deactiveren. Het weigeren van dit soort cookie is niet van invloed op het gebruik van onze Internet site, en voorkomt de vertoning van reclame op onze site of op Internet in het algemeen niet.

De cookies van andere applicaties op onze site

Van derden afkomstige computerapplicaties kunnen op onze site verschijnen, waardoor u met andere personen van gedachten kunt wisselen over de inhoud van onze site op social media (bijvoorbeeld met deelknoppen van social media, zoals « Delen », « Dit vind ik leuk », etc.).

U kunt ze zoals gezegd weigeren en deactiveren. Het deactiveren verstoort de normale werking van onze site niet, maar maakt interactie met social media onmogelijk.

Wij verzoeken u contact op te nemen met de betrokken social media of hun pagina’s over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens te raadplegen. Wij hebben namelijk geen invloed op de door social media gebruikte middelen om uw gegevens in te zamelen en evenmin op de manier waarop ze worden gebruikt.

 

Hoe accepteer/weiger ik het gebruik van cookies?

U kunt het gebruik van cookies accepteren, of er te allen tijde bij het surfen voor kiezen ze te deactiveren.

De parametrisatie van deze cookies geschiedt in het algemeen vanaf uw eigen browser (Internet Explorer, Firefox, Safari, Google Chrome, etc.). U kunt de cookies per geval en naar gelang de verzender accepteren of weigeren, of ze altijd weigeren.

Wij wijzen u er echter op dat de parametrisatie van deze cookies van invloed kan zijn op uw toegangsvoorwaarden tot onze diensten die gebruik maken van deze zogenaamde onontbeerlijke cookies.

Als uw browser is geconfigureerd om alle cookies te weigeren, kunt u geen aankopen doen op onze sites of profiteren van bepaalde functies.

De configuratie van iedere browser verschilt, en wordt beschreven in het desbetreffende hulpmenu. U kunt u zodanig op de hoogte stellen op welke manier u uw parameters op het gebied van cookies kunt aanpassen.

Bij wijze van voorbeeld ziet u hier een aantal aanwijzingen over de belangrijkste browsers die worden gebruikt:

Als u de browser Internet Explorer van Microsoft gebruikt

– Klik op de knop « Gereedschap » en vervolgens op « Internet opties ».

– Klik onder het tabblad « Algemeen », onder « Navigatiegeschiedenis », op « Parameters ».

– Klik op de knop « De bestanden tonen ».

– Selecteer de cookie(s) met de naam endermologie of LPG en verwijder ze.

– Sluit het venster dat de bestandenlijst bevat, en klik vervolgens twee keer op OK om terug te keren naar Internet Explorer.

Als u de browser Firefox van Mozilla gebruikt

– Selecteer in het tabblad Gereedschap het menu « Opties ».

– Kies « Privacy » en klik op « De cookies tonen ».

– Zoek de bestanden die de naam endermologie of LPG bevatten.

– Selecteer en verwijder ze

Als u de browser Safari van Apple gebruikt

– Kies het menu « Editie » > « Voorkeuren ».

– Klik op « Beveiliging ».

– Klik op De cookies tonen.

– Selecteer de cookies die de naam endermologie of LPG bevatten en klik op « Verwijderen » of op « Alles verwijderen ».

– Klik na de cookies te hebben verwijderd op « Klaar ».

Als u de browser Google Chrome van Google gebruikt

– Klik op de icoon van het menu « Gereedschap ». Selecteer « Opties »

– Klik op het tabblad « Geavanceerde opties » en ga naar de sectie « Privacy ».

– Klik op de knop « De cookies tonen ».

– Zoek de bestanden die de naam endermologie of LPG bevatten.

– Selecteer en verwijder ze.

– Klik op « Sluiten » om terug te keren naar uw browser.

U kunt de parameters van het beheer van cookies ook instellen op een platform van beroepsbeoefenaars van de reclamewereld.

 

Meer informatie over cookies
U vindt meer informatie over het gebruik van cookies op de site van de CNIL:
http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/

 

Choose your Language